زمان به سرعت می گذرد و گذشت ساعت ها می گوید که به پیری نزدیکتر می‌شوید آیا می‌شود جلوی آن را گرفت یا سرعت آن را کم کرد. توصیه‌های خانم دکتر میرسیدی را در این‌باره می بینیم و می شنویم؛ به مدت:2:50