آری تو و یارانت در سنگر و عبادتگاهتان، هستید و هر نفس كشیدنتان عبادت است و سنگر را با مناجاتتان عطرآگین میكنید، آنگونه كه اماممان آن پیر جماران به این حال شما غبطه می‌خورد ...؛ قسمت دیگر از خاطرات رزمندگان در مورد اهمیت نماز و عبادت رزمندگان از زبان مجید یوسف زاده؛ به مدت: 4:54