بخش اول از مستند «سربازان فراموش شده» که به بررسی اوضاع زندگی سربازان جنگ ها در جامعه آمریکا می پردازد، به مدت 13:09