در دنیایی که مظاهر دل فریبش چشم دنیانگر انسان را پر کرده است در کشور تایلند با هم ببینیم تشیع و عشق به ائمه چه غوغای به پا کرده است.