در اروپایی که حتی روسری یک دختر مسلمان از بمب اتم برایشان هراس انگیزتر است در کشوری مثل آلمان عاشقان امام حسین علیه السلام چه شور انگیز و دیدنی فریاد یا اباعبدالله سرداده اند.