در دومین بخش از مستند« پنجه شیطان » تلاش عده ای از مردم آمریکا برای نمایان کردن چهره پشت پرده اوباما نمایش داده می شود، اینکه براستی آیا اوباما همانطور که دیده می شود و می گوید است یا اینکه در واقع شخصیتی غیر از این دارد؟ به مدت 8:21