بیان برخی از خلف وعده ها و دروغ های بزرگ اوباما به مردم آمریکا و جهان که باعث نمایان شدن چهره واقعی او، و تغییر نظر بیشتر کسانی شد که به او رای داده بودند، بخش سوم از مستند « پنجه شیطان »، به مدت 11:18