دمی که بی تو سرآید خدا کند که نیاید/ الا که هستی مایی خدا کند که بیایی/ تو احترام حریمی/ تو افتخار حطیمی/ تو یادگار منایی / خدا کند که بیایی/ .... ، نماهنگی بسیار زیبا و تاثیر گذار برای آن یار سفر کرده که همه به امید ظهورش هستیم؛ به مدت:4:21