در این قسمت، استاندار آن زمان ایلام، در مصاحبه ای که با وی انجام شده توضیحاتی میدهد در مورد روحیه مردم و چگونگی مقاومت مردم در برابر حمله های هوایی عراق. به مدت 6:44