آزادگان، صبورتر از سنگ صبور و راضی ترین کسان به قضای الهی بودند. سینه هایی فراخ تر از اقیانوس داشتند و جمعی مخلص، مقاوم، اهل ایثار و فداکاری و صاحب دل هایی خسته بودند ....، بازگویی خاطرات شیرین زمان بازگشت آزادگان به کشور از زبان احمد حیدری؛ به مدت:3:58