مافیای دولو و سلطه بر شیلات ایران، سلطانه خاویار ایران، گزارش بازرسی شاهنشاهی از دزدی شدید خاندان دولو، وضعیت خاص بحران در شوروی، توده‌ایهای ماجراجو در ایران، توطئه شاه و دربار علیه مصدق و ...؛ روایت تاریخ معاصر ایران با حضور دکتر خسرو معتضد؛ به مدت:7:02