شاهین ها در روز مشخصی از سال تخم گذاری میکنند. تغییر مدت زمان نوردهی خورشید در زمانهای مختلف سال باعث تغییرات زیادی در طبیعت میشود، با کوتاه شدن روز رنگهای طلایی وارد میشوند، هورمونی در درختان باعث ریزش برگها شده تا از هدر رفتن آب در زمستان توسط برگها خودداری شود. به مدت 3:22