داستان دیگری از مجموعه انیمیشن های اُگی و سوسک های آشپزخانه و این بار حکایت یک سوء تفاهم طنز در یک رقابت ورزشی و ... به مدت 6:37