امان از وقتی که پدر زنی بخواهد از زیر خرید جهیزیه شانه خالی کند! به هر وسیله ای متوسل می شود تا خانواده داماد بیچاره رو بپیچونه (برگرفته از فیلم هندونه شب یلدا) . به مدت 4:43