تیتراژ ابتدای سریال قلب یخی … نشانه های موجود در تصاویر این تیتراژ همه دارای بار معنایی از نشانه شناسی است... این نشانه ها متعلق به فرماسونری و آیین کابالیسم یهود است که در طول داستان این سریال از این نشانه ها رمزگشایی خواهد شد... این نشانه ها را گاه بارها دیده ایم و چون نمیشناختیم به آنها توجه نداشتیم... نشانه ها را بشناسید و دقت کنید ماسونها در کجا نفوذ کرده اند! ... به مدت 1:33