یزید پس از سرکشی عبدالله بن زبیر و بیعت نکردن او در حجاز به ابن زیاد نامه ای نوشت تا طبق آئین امویان برایش بیعت بگیرد... به مدت 1:45