بهرنگ وکیل تسخیری فرزاد اولین مضنون قتل چیستا را شیوا صحت معرفی می کند...شیوا برای درخواست کمک به دفتر بهرنگ می رود که ناگهان ... بهرنگ در کدام سوی این بازی ایستاده؟ (قسمتی از سریال قلب یخی- قسمت نهم) به مدت 1:58