برنامه نود مورخ 1389/09/22 -گوشه هایی از حاشیه های کنفرانس مطبوعاتی علی دایی پس از باخت مقابل تراکتور سازی و ... به مدت 4:35