سگ های شکاری تربیت شده، حتی بعد از گذشت چندین روز می توانند رد یک انسان را وسط حس بویایی خود پیدا کنند، حس بویایی این سگها یک میلیون بار قوی تر از انسان است، ماهی های سالمون نیز می توانند بوی رودخانه ای که چندین سال پیش از آنجا آمده بودند را پیدا و به همان رودخانه سفر کنند، بو در هوا بهتر از آب منتقل میشود. پرندگان حس بویایی بسیار دقیقی دارند، مرغان دریایی از کیلومتر ها دورتر بوی ماهی را در جریان ها تشخیص می دهند. به مدت 4:30