بررسی واکنش های مردم مناطق دیگر جهان اسلام در سال 61 تحت تاثیر واقعه عاشورا، به مدت11:00