عمرسعد که از رشادت زهیر خشمگین شده، می ‏خواهد که با لشگر حمله‏ ور شود ولی از ترس بدنامی حمله به نماز امام منصرف شده ولی پسر رزلش با حیله‏ای هم تصمیم وی را عوض می‏ کند و هم قصدی پلید دارد ولی.... به مدت2:14