تصاویر شبی که خون خدا غریبانه با یاران خویش وداع می کند اما دریغ از همسفرانی که نمی دانند در کجای تاریخ با چه کسی و در چه سرزمینی همراه اند، حتی بعد از سخنان آگاهی بخش زهیر باز هم تیرگی دلشان به سفیدی بدل نشد و خون خدا را در طریق خداگونه اش تنها گذاشتند... به مدت 1:10