جغد از طریق گوش های بزرگش موقعیت و فاصله شکار خود را می سنجد، و به همین دلیل در تاریکی مطلق نیز می تواند به شکار بپردازد، حشرات نیز برای ارتباط با هم نوعان خود از صداهای فراصوت استفاده می کنند، نوعی جیرجیرک سریعترین پاسخ صوتی را در میان جانداران دارد، فقط یک سی ام ثانیه طول می کشد تا پاسخ دهد، موش نیز برای پریدن از روی چیزی، با صدا تخمین میزند. به مدت 5:00