نوحه سینه زنی حضرت قاسم بن الحسن (ع) با نوای حاج عبدالرضا هلالی ( سیزده ساله گلی بود زگلزار حسن / هرکه بر او نظر افکنده خدا می داند / شد دلش سوخته عشق شرربار حسن ...) به مدت 8:09