چند حاشیه جالب پزشکی که شامل: عاقبت بیماران اورژانسی سفارشی وزیر بهداشت، اول تأیید بعد تکذیب کاهش قیمت دارو ، بیمارستان تأمین اجتماعی کاملاً مجهز و آماده امّا تعطیل!؛ به مدت:3:27