تصاویر شگفت انگیز از یک اتفاق بسیار کم نظیر ...؛ به مدت:00:28