برنامه نود مورخ 1389/09/15 - گفتگو با محسن بياتي نيا بازيکن تيم فوتبال صباي قم که به دلیل دوپینگ به 3 ماه محروميت از کليه فعاليتهاي رسمي در فوتبال محکوم شده است ، او در این رابطه می گوید من بی گناهم و... به مدت 02:21