برنامه نود مورخ 1389/09/15 - گزیده ای از دیدار دو تیم پیکان قزوین با پرسپولیس تهران در هفته هفدهم به همراه گفتگو با مربیان و بازیکنان، حاشیه و داوری این دیدار. به مدت 06:13