رزمندگان با ذوق و سلیقه برای عید نوروز، سفره هفت سین زیبایی درست کرده اند و یکی از آنها سین های این سفره را در قالب شعر، چنین بیان میکند: سمینف، سمبه، سوسکی و دیگر / سیم و سرنیزه، سوله و سنگر / تا بود فتنه گر به روی زمین / اینچنین سفره میکنم تزیین . به مدت 2:58