ماجرای جریان ساز بمب گذاری در هواپیما که باعث بر سر زبان افتادن نام «عمرفاروق» بر سر زبان ها شد را همه به یاد دارید حالا در سومین بخش از مستند «حکومت پلیسی» ببینید که چگونه با یک بهانه قرار دادن یک سری دروغ تدابیر امنیتی را بر مردم تشدید کردند، آنها می گویند بزرگترین تهدید برای آمریکا مردم هستند، به مدت 13:52