پروانه‌ها نیز یکی دیگر از حشراتی هستند که با خوردن شهد گلها نقش مهمی در تکثیر و بارور ساختن گیاهان و گلها ایفا می‌کنند. پروانه‌های بسیاری در طبیعت وجود دارند که به واسطه خلقت ویژه آنها به شهد گلهای خاصی علاقه دارند و ....؛ قسمت دوم از مستند «حقیقت آفرینش»؛ به مدت:7:40