میگویند در بهشت نهرهایی از شیر و عسل و ... جاری است، ما که با یک لیوان شیر سیر میشویم این همه به چه کارمان می آید؟ ... به مدت 7:20