بخش دیگری از سخنان روشنگر حضرت آیت الله حائری شیرازی در مورد بهشت و بهشتیان و ارتباط آن با خوشبختی و بدبختی انسانها در دنیا و نحوه نگرششان به دنیا و امکانات آن ... (برگرفته از برنامه این شبها ) به مدت 18:31