روایتی تامل برانگیز از حضرت امام علی (ع) و سفارش ایشان به توجه بیشتر به دنیای آخرت، روز رستاخیز و حسابرسی در روز قیامت از زبان دکتر سید محسن میرباقری به مدت 1:58