تشریحی زیبا از وجه تسمیه روز قیامت به «یوم الدین» و تطبیق آن بر آیات و روایات وارد شده در این زمینه از زبان استاد ابوالفضل بهرام پور کارشناس علوم دینی . به مدت 8:04