توضیحاتی تکان دهنده و تاثیرگذار پیرامون معاد و روز رستاخیز و چرایی نامگذاری روز قیامت به یوم الحسرت و یوم التغابن از زبان استاد ابوالفضل بهرام پور به مدت 5:32