با ورود سر مبارک سید جوانان اهل بهشت در صومعه نوای دلنشین حمد و تسبیح از در و دیوار صومعه به گوش می رسد و این امر موجب شگفتی راهب کلیسا می شود.