آنتوان می فهمد که تمامی این اتفاقات عجیب و حمد وتسبیح موجودات زمین و آسمان و بغض آسمان در آن صندوق نهفته است که در پی یافتن پاسخی برای سوال خود با این جمله بر ورودی صومعه روبرو می شود « سلام بر شبیر» .