راز آن صندوق چیست ؟ اتفاقات عجیب آن شب کلیسا آنتوان را بر آن می دارد تا راز صندوق را از زبان خولی بشنود.