شب هشتم محرم، روضه خوانی حاج محمد رضا طاهری، روضه حضرت علی اکبر، خداوند به ابراهیم نبی فرمود فضیلت گریه بر جوان حسین حضرت علی اکبر، بیشتر از ذبح فرزندت است. به مدت 5:44