شب هفتم محرم، روضه خوانی حاج محمد رضا طاهری، روضه حضرت علی اصغر، ابن سعد که دید لشگر با سخنان حسین به هم ریخته، به حرمله گفت مگر سفیدی گلوی اصغر را نمیبینی؟ به مدت 4:46