شب دوم محرم، سینه زنی با صدای حاج محمد رضا طاهری، وقتی خیمه ها ساقی ندارد طفلم تشنه لب جان میسپارد / میرود در خواب کودک من با لایی لایی سه شعبه.