شب دوم محرم، روضه خوانی حاج محمد رضا طاهری، امروز محرمان حرم سایه سرم/ شام دهم زمان نفس های آخرم - امروز بین حلقه شیران هاشمی/ شام دهم به حلقه زنجیر پیکرم - امروز دخترت سر دوش عمو ولی/ شام دهم به گریه که عمع گل سرم. به مدت 4:31