افسران امنیه بی رحم زمان رضا شاه، بلوچ غرایی در تربت حیدریه، سرگورد بلوچ غرایی شرور و وابسته به انگلیس، وحشیگریهای غرایی در خراسان، جریان غرایی و کدخدای بدبخت، انحلال ژاندارمری در سال 1318، سربازگیری از روستاها در زمان رضا شاه، انگلیسیها در دادرسی ارتش و ...، روایت تاریخ از زبان دکتر معتضد؛ به مدت:12:02