باباشاه و پدر اعتماد الملک دو پير مردي که در دربار هستند، نقشه اي دارند، آندو نقشه را با مستشار درميان ميگذارند، نقشه اين است که شاه را بکشند و شاه بشوند، خودتان ببينيد که چه نقشه هايي ميکشند ايندو. به مدت 5:04