خداوندا نمی‌دانم چندمین آسمان بود؟! که عکس تعامل من و تو در انعکاسش پیدا بود. آخر خداوند ....، مناجات عاشقانه با معبود بی نیاز؛ به مدت:1:54