پس از آنکه سربازان ابن زیاد دیدند که توان مقابله با مسلم بن عقیل را ندارند به دروغ قول امان به او دادند و مسلم را دست بسته به کاخ ابن زیاد بردند و .... مراسم شب اول محرم الحرام 1388. به مدت 08:03