یگ گزارش خوشمزه و کمی هم تند از کشور هند که دیدنش خالی از لطف نیست؛ به مدت:2:58