روایت شده است که پس از واقعه عاشورا سر مطهر حضرت امام حسین (ع) را نزد ابن زیاد آوردند که قطره ای از خون مطهر ایشان بر پای ابن زیاد چکید، در جای خون دملی چرکین زد که ابن زیاد تا پایان عمرش نتوانست از درد و سوزش آن رهایی یابد این نشانه ای بود از قطره ای از دریای عذابی که در انتظار قاتلین سید الشهدا (ع) است. به مدت 4:23