چگونه فقدان بصیرت موجب می‌شود ابن زیاد که ابن دعی است باید حاکم عراقین شود؟ .... توضیحات را از زبان کارشناسان در برنامه هنگام درنگ بشنوید، به مدت:9:00